Отдел охраны здоровья Доброполья

Переглядiв: 8418 1 30.09.2012 в 09:22:35 Мед. установи
Отдел охраны здоровья Доброполья

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ охорони здоров’я  Добропільської міської ради

1. З А Г А Л Ь Н І     П О Л О Ж Е Н Н Я

1.1.  Відділ охорони здоров’я Добропільської міської ради (далі відділ) згідно ст.54 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” створений міською радою і є її виконавчим органом. У своїй діяльності відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету та міському голові.

1.2. Відділ  має право на розподіл бюджетних асигнувань в межах обсягів видатків затверджених радою.
       
1.3. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавчими та нормативними актами України,  рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами обласного управління охорони здоров’я, а також цим Положенням.
       
1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням,  штамп встановленого зразку, бланк, за визначенням ради являється головним розпорядником бюджетних коштів по галузі «Охорона здоров’я»  та  інших  видатках, передбачених  рішеннями  ради.
       
1.5. Місцезнаходження відділу:
        85004  
        Донецька  область
        м.Добропілля
        вул. Першотравнева, 75
                                  
2. ЗАВДАННЯ  ТА  ФУНКЦІЇ
       
2.1.Головними завданнями відділу є:
       
2.1.1.Управління установами охорони здоров’я, організація їх  матеріально - фінансового забезпечення.
       
2.1.2.Реалізація державної політики в сфері охорони здоров’я.                
       
2.1.3.Прогнозування розвитку мережі установ охорони здоров’я для    нормативного забезпечення  медико-санітарної допомоги населенню міста.
       
2.1.4. Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і  безоплатності  медичного  обслуговування  на  відповідній території.
 
2.1.5. Сприяння розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності.
       2.1.5.Забезпечення дотримання законодавства в установах охорони здоров’я, критеріїв і вимог, спрямованих на зберігання навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста, нормативів професійної діяльності в установах охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та розробок.
       
2.1.6. Організація  медико-санітарної допомоги населенню міста та інших адміністративно-територіальних одиниць на договорних засадах.
       
2.2. Основні функції відділу (повноваження відділу):
       
2.2.1.Здійснює організаційне та методичне керівництво діяльністю установ охорони здоров’я з забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста.
       
2.2.2. Сприяє органам місцевого самоврядування в здійсненні державних та міських програм з охорони здоров’я.
       
2.2.3. Готує проекти розпоряджень, рішень з питань, що віднесені до компетенції відділу, і виносить їх  на розгляд  Добропільської міської ради та її виконавчого комітету.
       
2.2.4. Готує та виносить на розгляд ради проекти рішень щодо програм соціально-економічного розвитку території міста, цільових програм та пропозиції  у сфері охорони здоров’я.
            
2.2.5. Формує проекти угод з відповідними територіальними громадами щодо прийому - передачі видатків на охорону здоров’я по наданню медичної допомоги.
      
2.2.6. Вивчає стан здоров’я населення міста, проводить заходи з ліквідації та зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людини.
           
2.2.7. Організовує медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у невідкладних випадках.
      
2.2.8. Розглядає звернення громадян з питань охорони здоров’я та вживає заходів з їх вирішення.
      
2.2.9. Проводить заходи з розвитку та впорядкування мережі установ     охорони здоров’я, укріплення її матеріально-технічної бази. 
      
2.2.10. Вносить пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання установ охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади.
      
2.2.11. Погоджує призначення керівників служб та заступників головного лікаря, бере участь у формуванні  кадрового резерву керівників лікувальних закладів. 
      
2.2.12. На підставі пропозицій керівників лікувальних установ дає замовлення на потребу в спеціалістах до обласного управління охорони здоров’я.
      
2.2.13. Доводить у встановленому порядку установам охорони здоров’я комунальної власності ліміти бюджетних асигнувань, контролює ефективне і раціональне використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
      
2.2.14.Затверджує кошториси, штатні розписи і плани асигнувань закладам охорони здоров’я, для яких  відділ охорони здоров’я Добропільської міської ради є вищестоящим органом:
      
- комунальний лікувально - профілактичний заклад «Добропільська центральна міська лікарня»,
    
- комунальний лікувально - профілактичний заклад «Білозерська міська   лікарня»,
    
- комунальний лікувально - профілактичний заклад «Білицька міська лікарня»,
    
- комунальний лікувально - профілактичний заклад «Добропільська стоматологічна поліклініка», 

- комунальний заклад «Добропільський центр первинної медико – санітарної допомоги».
       
2.2.15.У разі виявлення бюджетного правопорушення вчиняє такі дії щодо тих розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким відділ довів відповідні бюджетні асигнування:
        
 - застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях, відповідно до закону;
         
- зупинення операцій з бюджетними коштами.
       
2.2.16. Організовує в межах наданих повноважень доступність та безкоштовність медичного обслуговування в комунальних лікувальних закладах на території міської ради.
       
2.2.17. Забезпечує згідно законодавства розвиток усіх видів медичного обслуговування, розвиток та вдосконалення лікувальних закладів усіх форм власності.
       
2.2.18. Контролює забезпечення згідно законодавства пільгової категорії населення ліками та виробами медичного призначення в межах виділених кошторисних призначень.
       
2.2.19. Організовує роботу по вдосконаленню кваліфікації  кадрів в установах охорони здоров’я.
       
2.2.20. Організовує правове виховання працівників, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я в установах.
       
2.2.21. Погоджує зміни до статутів (положень) лікувальних та інших підпорядкованих установ, надає пропозиції у відповідні органи про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорона здоров’я.
       
2.2.22. Представляє інтереси органів охорони здоров’я на рівні обласного управління охорони здоров’я.

3. П Р А В А

3.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали від медичних закладів усіх форм власності, що необхідні для виконання покладених на нього повноважень.
        
3.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів установ охорони здоров’я усіх форм власності до розгляду питань, що входять до компетенції відділу.
 
 
        
3.3. Проводить внутрішній фінансовий контроль у всіх підвідомчих лікувально-профілактичних закладах.
  
4. К Е Р І В Н И Ц Т В О   В І Д Д І Л У
(обов’язки та повноваження)

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду або звільняється з посади розпорядженням міського голови.
        
4.2.Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.
        
4.3.Кошториси та штатний розпис відділу затверджуються Добропільським міським головою. 
        
4.4.Начальник відділу:
             
4.4.1. Видає у межах  своєї  компетенції  накази,  організовує  і  контролює  їх   виконання.
             
4.4.2. Як головний розпорядник бюджетних коштів по охороні здоров’я,  затверджує кошториси,  штатні розписи і плани асигнувань  розпорядникам  коштів нижчого рівня.
             
4.4.3. Призначає на посаду та звільняє з посади, за погодженням з міським головою, головних лікарів лікувальних закладів шляхом укладання контракту.
             
4.4.4. Розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисних призначень  на утримання відділу.
             
4.4.5. Призначає на посаду та звільняє з посади спеціалістів  відділу та централізованої бухгалтерії.
             
4.4.6. Застосовує заходи щодо стимулювання, заохочення, дисциплінарної та  іншої відповідальності головних лікарів лікувальних закладів та  спеціалістів відділу і централізованої  бухгалтерії.
                                      
5. В З А Є М О Д І Я 

Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами та організаціями  незалежно від форми власності. 

6. В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ь

Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно законодавства.

7.Ф І Н А Н С У В А Н Н Я        В І Д Д І Л У 

7.1.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
        
7.2.Фонд оплати праці та видатки на утримання відділу затверджуються міською радою.

Отдел охраны здоровья Доброполья


Отдел охраны здоровья Доброполья


Отдел охраны здоровья Добропольяavatar
1 EMA • 14:47:33, 15.05.2014
сейчас немного сменилась обстановка в ЛПЗ г.Доброполье smile
На сегодняшний день справочник ПМСП таков:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ″ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ″
85000, м.Добропілля, вул.Першотравнева, 75 тел. (062) 772-53-40

администрация
главный врач
Каташов Олег
Валерьевич
2-53-40

зам.гл.врача
Козенятко
Ирина Ивановна
2-54-70

зам.Шарапа Татьяна
Ивановна
2-66-02

главная м/с
Замесова
Галина Николаевна
2-53-28

ПРИЕМНАЯ
(Журко О.Н.)
2-53-03

инженер по охране труда
Пантюхина
Наталья Олеговна
2-53-95

отдел кадров
Ткаченко Яна
Юрьевна
2-53-86

бухгалтерия
гл.бухг.
Коращук Елена
Ивановна
2-54-20

мат.отдел
Еременко Алла
Николаевна
Назарова Инна
Валерьевна
Сакутина
Наталья Павловна
2-54-36

расч.отдел
Погорелова
Лилия Александровна
2-54-15
Копаева Ирина
Николаевна
2-54-38

статистика
Кубарская Антонина
Ивановна
2-53-87
ПРОГРАММИСТ
Москаленко Елена Анатольевна
(050)606-92-93
(063)582-00-63

АМБУЛАТОРИЯ 1
зав.Белецкий Олег
Андреевич
ст.м/с
Мричка Ирина
Антоновна
регистратура
2-77-46

АМБУЛАТОРИЯ 2
зав.Москот Неля Николаевна
2-80-12
ст.м/с
Савицкая
Людмила Владимровна
регистратура
2-80-64

АМБУЛАТРИЯ 3
зав.Иванова
Валентина Витальевна
6-23-15
ст. м/с
Курбангалеева
Виктория Николаевна
регистратура
факс 6-24-47

АМБУЛАТОРИЯ 4
зав. Дубчик
3-24-11
ст.м/с
Пахомова
Татьяна Викторовна
приемная
3-24-01
регистратура
3-24-02; факс.3-22-08

АМБУЛАТОРИЯ 5
зав.Снегурова
Людмила Анатольевна
ст.м/с
Хохрякова
Наталья Алексеевна
ComForm">
avatar
Наверх